Nárůst vozidel sebou přináší více dopravních nehod a více dopravních přestupků. Všichni účastníci silničního provozu by se měli chovat tak, aby těmto situacím předcházeli. Dříve oblíbenou fintou, jak se z dopravního přestupku dostat bez jakékoli sankce, bylo použití osoby blízké, kdy uživatel vozidla prohlásil, že dopravní přestupek nezpůsobil on. Protože toto bylo často zneužíváno a viník nehody nebo přestupku se ze situace takto vyvázal, odpovědnost byla přenesena na provozovatele vozidla.
provoz v dešti
Tímto nově vznikla provozovateli povinnost, že pokud předá vozidlo do užívání jiné osobě a ta způsobí dopravní přestupek, dopouští se onoho přestupku v podstatě sám provozovatel. Ten by měl zajistit, aby řidič, který si vozidlo zapůjčil do užívání, dodržoval pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Z toho tedy vyplívá, že postih není za spáchaný přestupek, ale za to, že provozovatel nezajistil dodržování bezproblémového silničního provozu. Provozovatel v takovém případě nepřichází o body. Překročení povolené rychlosti spadá do odpovědnosti za přestupky.
Pokud vám bylo vozidlo odcizeno a můžete tento fakt nějakým způsobem prokázat, výše uvedené se na vás vztahovat nebude. To samé bude platit v případě, že vám bude odcizena státní poznávací značka. V případě, že poznávací značku ztratíte během jízdy, měly byste vozidlo odstavit a vyčkat až vám bude přidělena značka náhradní.
rozbité čelní sklo
Než se tedy rozhodnete vaše vozidlo zapůjčit jiné osobě, pečlivě zvažte, jestli je dotyčný či dotyčná, dostatečně zodpovědná. V případě, že tomu tak nebude, mohli byste se dostat do nepříjemných problémů. Mohlo by vás pak překvapit, že obdržíte úřední obálku, kde budete informováni o spáchání dopravního prostředku, kterého si nejste vědomi.
Jestli se, ale rozhodnete, že jiné osobě vozidlo svěříte, dbejte na to, aby vůz byl technicky způsobilý.